huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.(รัฐศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


งานวิจัย

 • การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 • โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป้นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 • การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอ่างทอง

 • บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย

 • การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในการจัดเก็บรายได้


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  แนวทางการบริหารจัดการตามหลกัเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้า

 • บทความ

  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย

 • บทความ

  ธรรมาภิบาลกับการบรหิารงานภาครัฐให้ประสบผลส าเรจ็

 • บทความ

  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

 • บทความ

  แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 • บทความ

  การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตำรวจพระอินทร์ราชา

 • บทความ

  การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน กรณีศึกษาแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรรีศึกษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทความ

  กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

 • บทความ

  การจัดการความเสี่ยงด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(น้ำตก) ตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก

 • บทความ

  การน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • บทความ

  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นตาล ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทความ

  Fiscal Autonomy in revenue collection of Local Administrative Organizations in Special Economic Zones (SEZs), Thailand

 • บทความ

  รูปแบบการบริหารงานแบบ 7s framework กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • บทความ

  การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

 • บทความ

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาอุทกภัย: วิเคราะห์แผนการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย

 • บทความ

  การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้

 • บทความ

  การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อการพัฒนาตนเอง

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย"ครั้งที่ 13

 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ " 7th International Conference on New Voices in Global Health and Development 2020: Human Rights and Equity in Global Health"

 • การพัฒนาหลักสุตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน PSF

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน วันที่ 3 ธค 62

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน

 • การบรรยายสาธารณะ หัวข้อ วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ

 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่3

 • The fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 เรื่องลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตยฯ

 • วิพากษ์โมเดลการทำงานตามเกณฑ์ Expex

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL

 • การประชุมวิชาการ Engagement

 • โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ปี62

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • งานสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 • ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบพ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 61 เรื่อง ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา ฯ

 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหัวใจประชาธิปไตย ฯ ไม่ใช้งบประมาณ

 • การบริหารจัดการน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืน

 • ประชุมวิชาการประจำปี สวทช.ครั้งที่ 14

 • ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทีมวิจัย เครื่องมือวิจัยชุมชนและการถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 • "ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)" และ "เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น"

 • "การวิจัยเชิงคุณภาพ"

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมหลักสุตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพรบ.ใหม่

 • อบรมหลักสูตรการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 • เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

 • อบรมเตรียมความพร้อมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU Grad English Test)

 • การเขียนบทความวิชาการ (ภาคบ่าย)

 • "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม"

 • "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม"

 • โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59

 • การจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • งานประชุมวิชาการรัฐศาสตรฺและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15

 • ให้อาจารย์ไปราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ"

 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 57