คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, รป.ด.)

  มหาวิทยาล้ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การปกครองท้องถิ่น (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, รป.ม.)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รางวัลเรียนดี)
 • การเมืองการปกครอง (รัฐศาสตรบัณฑิต, ร.บ.)

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรตินิยม)


งานวิจัย

 • การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

 • การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมขนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • การประเมินผลการดำเนินโครงการด้านวิชาการและสนับสนุนเครือข่าย

 • ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 • การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • การคงอยู่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุกทกภัย

 • การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้

 • แนวทางในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี

 • สัมพันธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอำนาจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

 • บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ผลงานวิชาการอื่นๆการพัฒนาตนเอง

 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านความยั่งยืนของการท่องเทียว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน

 • Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น

 • รัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่

 • เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง

 • รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล (Public Administration and Digital Transformation)

 • การประชุมนำเสนอผลสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา Thai Democracy on the Move

 • อาจารย์ไปราชการวันที่ 9 มีค 61

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA

 • การเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 • สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)” และ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ด้านการปกครองท้องถิ่น”

 • หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • ทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริาหรการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ"

 • ยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ทำผลงานอย่างไรให้เเสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน (ครั้งที่ 1)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

 • Disaster Management: From the Polar Regions to the Local Communities

 • การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

 • อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • การสัมมนาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศ

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสาร

 • การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • การสัมมนาวิชาการหัวข้อ ตลาดอาเซียน การค้าการลงทุน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชน

 • อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน

 • โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557