huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.วรรณลดา กันต์โฉม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) (ศศ.ม.)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยนเรศวร


งานวิจัย

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย ของฮาเบอร์มาส


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณในเขตพื้นที่อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทความ

  การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมพลเมืองดี

 • บทความ

  การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของชุมชนสุเหร่าใหม่เจริญ

 • บทความ

  ช่องทางของการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

 • บทความ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

 • เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอน วิชา การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนาการพัฒนาตนเอง

 • สัมมนาวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทยภายใต้เรื่อ "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ"

 • เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิ "ใจ" รุ่นใหม่

 • อบรมปฎิบัติการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร TQR"

 • เข้าร่วมอบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • เข้าร่วมอบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • การวิพากษ์แผนงานวิจัยปีที่2 และรายงานการจัดฝึกอบรมเชิงทดลอง

 • ให้อาจารย์และบุคลกรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

 • รายงานการจัดฝึกอบรมเชิงทดลอง เพื่อการปรับชุดกิจกรรม ครั้งที่ 2

 • โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย สำหรับนักวิจัยทางสังคม

 • อบรม "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน"

 • อบรม " สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย"

 • อบรม "บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น"

 • อบรม "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4"

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพันธกิจสัมพันธกับการเรียนการสอน และการวิจัย

 • การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

 • ออกข้อสอบแข่งขันเข้าสอบราชการ

 • การอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60

 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 • หลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

 • โครงการวิจัยครั้งที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิชาการเพื่อสร้างชุดฝึกอบรม

 • เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • หลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ วันที่ 7 ตค 59

 • การประชุมสมองเพื่อวิพากษ์เสนอ ความคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม "แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์" รอบที่ 3

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพภายใน 2557

 • โครงการอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2

 • เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • การประชุมสมองเพื่อวิพากษ์เสนอ ความคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม

 • การประชุมสมองเพื่อวิพากษ์เสนอ ความคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัมนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการอบรมวิเคราะห์และพัฒนาชุดฝึกอบรมจิตจริยธรรมการวิจัย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

 • โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • โครงการจัดการความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการบริหารความเสี่ยง

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา "ยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยชุมชน

 • แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรม

 • โครงการฝึกอบรมด้านการวิจัย หลักสูตรที่ 2 เรื่่อง "การสังเคราะห์งานวิจัยด้วย meta analsiss"

 • โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ประจำปี 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ประจำปี 2557