คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ

สาขาวิชาทัศนศิลป์

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  พลังแห่งดิน

 • งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการ “On My Way” โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 54 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการ “On My Way” โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 54 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • งานสร้างสรรค์

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 • งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการ "Four vision action 10"

 • งานสร้างสรรค์

  โครงการอัครศิลปินเหนือเกล้า

 • งานสร้างสรรค์

  โครงการปฏิบัติการสัมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12

 • งานสร้างสรรค์

  ได้รับคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

 • งานสร้างสรรค์

  โครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมโดยกลุ่ม FOUR VISIONS ครั้งที่ 8

 • งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการศิลปกรรม After to After

 • งานสร้างสรรค์

  ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557

 • ตำรา

  ออมสิน Art Collection of Dr.Wudhipong Kittitanasuanการพัฒนาตนเอง

 • โครงการศึกษาดูงานปฎิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ แลกเปลี่ยนทัศนะทางศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 • โครงการแสดงพื้นที่ศิลปะริมน่าน

 • โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12

 • เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • หลักสุตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 - 31 สค 59

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน วันที่ 10 มิย 59

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน

 • โครงการปฏิบัติการ "KMUTNB INTERNATIONAL ART AND DESIGN WORKSHOP 2016"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10

 • โครงการปฏิบัติการ ART AND DESIGN WORKSHOP 2015 KMUTNB

 • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 9

 • โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์ "Krabi Art Workshop for Andaman Museum 2013"