huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.เทวพงษ์ พวงเพชร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทเอกชัย ดิสติบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัดสาขารังสิตนครนายกการพัฒนาตนเอง

 • อบรมProductive Learnning

 • อบรมเพื่อพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • ทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษย์

 • การเสริมพลังคนตาบอด : จากกฏหมายอลันโยบายฐานสิทธิ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • การถ่ายทอดเเผนปฏิบัติการมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์

 • แรกพบสบตาจิตอาสาสิงห์ม่วงทอง

 • ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเชื่อมสายใยคนตาบอดเเละญาติผู้ดูเเลในท้องถิ่นของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองคาย

 • ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปั 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

 • ร่วมกิจกรรมค่าฤดูร้อนกับเยาวชนคนพิการ

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ

 • การจัดการเรียนรู้ Edcation 4.0 ครั้งที่ 1

 • การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒการศึกษา

 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ (รปศ.)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ฯ (คณะ)

 • อบรมทักษะภาษาอังกฤษพิชิตTOEIC

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2557

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา