huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)

  สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์


งานวิจัย

 • ปัญหากฎหมายในการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  กัญชากับการควบคุมทางกฎหมาย

 • บทความ

  แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการปำิบัติตามปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง

 • ตำรา

  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

 • ตำรา

  กฎหมายเอกชนเบื้องต้น

 • เอกสารประกอบการสอน

  กฎหมายอาญา1

 • เอกสารประกอบการสอน

  กฎหมายอาญา1การพัฒนาตนเอง

 • สัมนาทางวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาลรัฐธรรมนูญ

 • 110ปีคดีพระยาระกา

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • เข้าร่วมการศึกษาดูงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 25 - 26 เมย 62

 • สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ

 • สิทธิที่จะปฎิเสธการรักษาของผู้ป่วยระยะสุดท้ายฯ

 • นโนบายกระบวนการยุติธรรมไทยควรเป็นอย่างไรหลังเลือกตั้ง

 • 40ปีนิติปรัญาไทย เหลียวหน้าแลหลัง

 • cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัล โอกาส หรืออาชญากรรม

 • uncertain futures:eu citizenship rights in the shadow of brexit

 • ลดความเหลื่อมล้ำกระบวนการยุติธรรมในการปล่อยชั่วคราวฯ

 • บทบาทราชภัฏในการพัมนาท้องถิ่น

 • กฎหมายวิจัยในคน

 • แนวทางที่ดีในการระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย

 • รู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์

 • สร้างสรรค์นักนิติศาสตร์สังคมไทยสู่สังคมโลก

 • รู้เท่าทันแชร์ลูกโซ่

 • ประชุมวิชาการะดับชาติ ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์

 • สัมนาเชิงปฎิบัติการแผนสิทธิมนุษยชน

 • รู้ทันประเด้นกฎหมายฟินเทค

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60

 • อบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่

 • ทิศทางกฎหมายอาญาไทยุ60ปีประมวลกฎหมายอาญา110กฎหมายลลักษณะอาญา

 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ

 • อบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)

 • กฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

 • หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วันที่ 18 มค 59.

 • วิพากย์หลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีละรรมอนัดีของประชาชนภายใต้การตีความของศาลไทย

 • ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจpromptpay

 • ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • เทคโนโลยีblock chain กับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการทางกฎหมาย

 • อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • สมันาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนกฎหมายอาญา

 • สัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนกฎหมายอาญา

 • โครงการอบรม ผู้ประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • สัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนกฎหมายเอกชน

 • โครงการ่วมมือทางวิจัยทางสังคมศาสตร์

 • education4.0

 • ให้อาจารยืเข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • ให้อาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2558

 • สัมนาเรื่อง ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา

 • อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการอบรมมาตรฐานการเรียนรู้5ด้าน

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • สัมนาทางวิชาการทิสทางการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์

 • โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์ฯ

 • เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557

 • ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์ฯ

 • เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ

 • ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557