huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ธีระญา ปราบปราม

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) (นม.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


งานวิจัย

 • โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ตำรา

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง

 • บทความ

  ข้อสังเกตในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรณีย้ายผู้ถูกออกหมายจับไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง

 • บทความ

  การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งและในทางปกครอง

 • บทความ

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการส่งออกไม้ขุดล้อมที่ใช้ในงานภูมิทัศน์

 • บทความ

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ขุดล้อมที่ใช้ในงานภูมิทัศน์

 • บทความ

  ความยุติธรรม: สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชและสิทธิเกษตรกร

 • บทความ

  ความรับผิดทางละเมิดเนื่องจากการใช้อำนาจทางปกครองของอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน

 • ตำรา

  คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะครอบครัว

 • บทความ

  เมื่อต้องเป็นผุ้ค้ำประกัน ตามกฎหมายคำ้ประกันที่แก้ไขใหม่

 • บทความ

  ความรุนแรงในครอบครัว สิทธิส่วนตัว สิทธิที่รัฐต้องเหลียวแลการพัฒนาตนเอง

 • ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ทิศทางมหาวิทยาลัยในยุค 4.0

 • ห้อาจารย์และบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจย วันที่ 29 พย 60

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย วันทืี่ 8-9 พย 60

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 17 - 18 กค 60

 • ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • เสวนาเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ชนบท:โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย

 • เข้าร่วมอบรมหลักสุตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรบหลักสุตร ทำผลงานอย่างไรให้เเสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 - 3 มีค 60)

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • ให้ข้าราชการ และพนักงาน ม. สายวิชาการ เข้าร่วมอบรมกฎหมายในการปฎิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • ให้บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU Grad English Test)

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ (ภาคเช้า) วันที่ 7 ตค 59

 • โครงการถอดบทเรียนประกันคุณภาพภายใน

 • ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว

 • อบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60

 • อบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผน

 • อบรมหลักสูตรการเรียนรู้ Education 4.0

 • สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่น 4

 • บทสรุปการสอน ขั้นตอนการวัดปละประเมินผล

 • อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • การดำเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58

 • โครงการสัมมนาประจำปีสถาบันอนุญาโตตุลาการฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชม

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชม

 • เข้าอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน

 • 2557-CMH-023 ไปราชการ ประชุมวิชาการนานาชาติ "บทบาทของจีนที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน" (10-13 ก.พ. 57)14 ม.ค. 2557

 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Tofle/Toiec เพื่อการศึกษาต่อ