huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


งานวิจัย

 • โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับตุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

 • การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ

 • การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การพัฒนาตนเอง

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex

 • โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Impact Ranking

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์

 • ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Oniline

 • สัมนา"สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ"

 • อบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 • โครงการ Research Zone(2019):Phase 140

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ

 • การเขียนวิจัยให้สำเร็จในครั้งเดียว

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จภายในครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 2

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎอไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 - 12 มค 61)

 • โครงการอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 20 ตค 60)

 • กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่น 2)

 • เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงานทางวิชาการ

 • ประชุมสัมมนาวิชาการ The 4 th Engagement Thailand Annual Conferenceฯ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561ฯ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม"การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559"

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • สัมมนาวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference

 • นักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (In House)

 • ถอดบทเรียนการแระกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • เสวนาวิชาการ เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"

 • โครงการทวนสอบเพท่องานประกันคุณภาพ:อบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"

 • สัมมนาวิชาการหัวข้อ เสพศิลป์จากภาพถ่าย

 • การสัมนาเรื่องปัญหาและผลกระทบพ.ร.บ.ลิขสิทธื์ฉบับใหม่

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบฯ (19-20 ธ.ค. 56)6 ธ.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12 มี.ค. 57)19 ก.พ. 2557

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (21-22 ต.ค.

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม (13-15 ธ.ค. 56)6 ธ.ค. 2556

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12-13 ธ.ค. 56)2 ธ.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ (16 ต.ค. , 6 พ.ย. , 4 ธ.ค. 56 , 8 ม.ค. 57)7 ต.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556