huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.)

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ศศ.บ)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


งานวิจัย

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาตำบลหนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว

 • ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

 • การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทย ในจ.สิงห์บุรี

 • บทความ

  การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว

 • บทความ

  ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • บทความ

  การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคกลางการพัฒนาตนเอง

 • Producttive Learnning

 • อบรมประกันคุณภาพภายใน

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไไทย

 • ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการอบรมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

 • ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่41และนานาชาติครั้งที่5

 • อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ

 • การจัดการเรียนรู้ Edcation 4.0 ครั้งที่ 1

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ExPEX Chareing Day

 • การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒการศึกษา

 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)

 • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสองTOEIC

 • โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก รุ่นที่ 2 (18-22 พ.ย. 56)