คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ศิริวรรณ กำแพงพันธ์

สาขาวิชาจิตวิทยา

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จ.ค.๖๖๑ (ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก)

  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร


งานวิจัย

 • ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคหวัตถุ4 เพื่อพัฒนาตนด้านจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • บทความ

  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิต การมีต้นแบบด้านจิตสาธารณะ และพฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทความ

  ภาระและความทุกข์ของผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม: แนวทางการประยุกต์จิตวิทยาเชิงบวกมาใช้จัดการกับความทุกข์ของผู้ดูแล

 • บทความ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี

 • ตำรา

  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 9 การจัดการในภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุ

 • เอกสารประกอบการสอน

  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา

 • บทความ

  ปัจจัยทางจิตสังคมกับการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราชการพัฒนาตนเอง

 • เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning)

 • การพัฒนาหลักสูตรเน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) แลการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

 • อบรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ วันที่ 8 พย 62

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์

 • กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ: ความเที่ยงและความตรง

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของทางจิตวิทยา

 • ศึกษาดูงานด้านการให้คำปรึกษา

 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)

 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (วันที่ 8 พค 62 ณ ห้องประชุม 8406)

 • อบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสุ่ความเป็นเลิศ

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการอบรมการให้คำปรึกษาผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย

 • โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

 • โครงการ Research Zone 2019

 • โครงการ Research Zone 2019

 • ให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน หน่วยจัดการระดับจังหวัด (Node จังหวัด)

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • Acceptance and Commitment Therapy : Third wave Cognitive Behavioral Therapy

 • การวิจัยเชิงคุณภาพยุค Thailand 4.0 และ แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

 • การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงาน หน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด)

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบีติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) วันที่ 2 สค 60

 • น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงานวิชาการ

 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดบชาติ ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60

 • การใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วันที่ 18 มค 59.

 • การเขียนบทความวิชาการ

 • การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

 • The 3rd Engagement Thailand Annual Conference : University-Community convergence

 • ให้อาจารย์และบุคลาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ วันที่ 17 พค 59

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดการอบรมหลักสูตร "Education 4.0" ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Sharing day

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • การใช้ google form และ google classroom ในการจัดการเรียนรู้

 • ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • เข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินผลการศึกษา ในศตวรรษที่ 21

 • อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2557

 • อบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 • ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สืบพยานเด็ก) รุ่นที่ 2