huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


นริศรา จริยะพันธุ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ศศบ. (รัฐศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานวิจัย

 • การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 • การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 • การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธขมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธขมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธขมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชน: กรณ๊ศึกษาตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • บทความ

  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูวิกฤตศรัทธาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • บทความ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

 • บทความ

  แผนงานปฏิรูปกิจการตำรวจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ : แนวทางเพื่อการแก้ปัญหาขององค์การตำรวจไทย

 • เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอน รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนการพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

 • การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

 • การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงาน

 • หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2

 • โครงการอบรมการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตามแนวทาง EdPEx

 • โครงการอบรม CHE QA Oniline

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ

 • โครงการอบรมการเขียนโครงการร่างองค์กร ระดับคณะ

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • เข้าร่วมการศึกษาดูงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 25 - 26 เมย 62

 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ปปส.

 • โครงการ Research Zone 2019

 • Ethical Principles in research involving human subject

 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 2

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 2

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2

 • โครงการสัมมนาวิชาการ the 4th Engagement Thailand Annual Conference : University Social Commitment Challenging Century

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus"

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • การทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.2560-2564

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

 • หลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ

 • การประชุมสัมมนาวิชาการ 3 rd Engagement Thailand Annual Conference "University-Community Convergence"

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมณ 2560

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดปละประเมินผล ระยะที่ 2

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • การนำเสนอผลกงานการประกวดวิทยานิพนธ์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • โครงการฝึกอบรมด้านการวิจัย หลักสูตรที่ 2 เรื่อง "การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography

 • โครงการอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • โครงการอบรมและพัฒนา "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม"

 • การอบรมอาจารย์ใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557

 • โครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา