คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.อิทธิ คำเพราะ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา

  • Master of Sciences ( Human Settlements Development Planning) (M.Sc.(HSD))

    Asian Institute of Technology

การพัฒนาตนเอง

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

  • โครงการบริหารความเสี่ยง