huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) (ศศ. ม. )

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ครุศาตร์บัณฑิต (ดนตรีศึกษา) (คบ.)

  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  งานสร้างาสรรค์บทเพลงไทยร่วมสมัย

 • บทความ

  ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี

 • งานสร้างสรรค์

  ผลงานสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย เพลงจ้อย แล เพลงช้าง

 • งานสร้างสรรค์

  ผลงานสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย

 • งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

 • บทความ

  Contemporary Thai Music

 • เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติขับร้องสากล 2การพัฒนาตนเอง

 • โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน วันที่ 3 ธค 62

 • โครงดารประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ วันที่ 8 พย 62

 • ประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62

 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (วันที่ 8 พค 62 ณ ห้องประชุม 8406)

 • ให้อาจารย์และบุคลกรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ วันที่ 21 กพ 62

 • thailand international jazz conference 2019

 • ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ

 • คอนเสิร์ตแฟลซม๊อบ เบอลินฟิลฮาร์โมนิก

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒฯาท้องถิ่น

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ

 • โครางการอบรมการสร้าง brand ให้กับ band

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษษทางดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางดนตรี

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณ่ของคณาจารย์และบุคลากร

 • ประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

 • เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย

 • การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปี 2558

 • โครงการจัดการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง

 • อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน

 • โครงการอบรมเขียนโครงการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย"

 • หลักสูตรความเป็นครู ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการ (การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย )

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร