huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ประกาศิต ประกอบผล

สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อม)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  สงกรานต์: ปริศนาธรรมแห่งตำนาน

 • บทความ

  การพัฒนาคุณภาพจิตตามแนววิปัสสนากรรมฐาน

 • บทความ

  พระพิธีธรรม สวดสดับปกรณ์การพัฒนาตนเอง

 • ศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษา

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์

 • นักพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

 • การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

 • สัมฤทธิบัตร ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 • สัมฤทธิบัตร ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน รุ่น 1 ครั้งที่ 5

 • อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4

 • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • ทำผลงานอย่างไรให้เเล้วเสร็จและครั้งเดียวผ่าน

 • เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัคิการประจำปีงบประมาณ 2559

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดปละประเมินผลระยะที่ 2

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"

 • หลักการของ ICH GCP

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • การจัดทำกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • Plaglarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 • โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

 • เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัย/เก็บข้อมูลในประเทศอินเดีย

 • โครงการจัดการความรู้ทางด้านมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์และโครงการบริหารความเสี่ยง

 • ยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยชุมชน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยชุมชน

 • ไปราชการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนฯ (15 ม.ค. 57)9 ม.ค. 2557

 • โครงการพัฒนาภูมิปัญญาและสร้างทุนทางสังคมฯ

 • ไปราชการ ประชุมวิชาการนานาชาติ "ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ฯ (13 ธ.ค. 56)

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (21-22 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556

 • ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (2 ต.ค. 56)27 ก.ย. 2556