คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ดนตรีศึกษา) (ดนตรีศึกษา)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  บทเพลงพม่ากลองยาวในศตวรรษที่ 21

 • งานสร้างสรรค์

  ดนตรีไร้พรมแดนครั้งที่2

 • งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

 • งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

 • งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

 • งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

 • งานสร้างสรรค์

  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ปี 2560

 • บทความ

  Contemporary thai Music

 • เอกสารประกอบการสอน

  คีตปฎิภาณแบบแจ๊ส 2การพัฒนาตนเอง

 • ให้อาจารย์ไปราชการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและประชุมวิชาการนานาชาติ

 • พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 • ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • ใหม่ ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

 • การถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ให้อาจารย์และบุคลาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • ให้อาจารยืเข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • ให้อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ

 • อบรมหลักสูตรความเป็นครูและความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์

 • อบรมและพัฒนา "ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม"

 • อบรมความรู้ตัวมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

 • เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557