huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง) (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง) (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขานาฏศิลป์ไทย) (ศษ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขานาฏศิลป์ไทย) (ศษ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด แม่ญิงฟ้อนลาย ป้อจายฟ้อนเกี้ยว

 • งานสร้างสรรค์

  การแสดงนาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด "บัวสามเหล่า"

 • งานสร้างสรรค์

  การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด "ผุศ"

 • บทความ

  การออกแบบเลขศิลป์สำหรับแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย

 • บทความ

  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในรูปแบบ ของครูชูชีพ ขุนอาจการพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ "วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน"

 • โครงการพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดเรียนรู้เชิงประสิทธิภาพ (Productive Learning) และการพัฒนาสมรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนและการสอน PSF ครั้งที่ 2

 • การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ

 • การเขียนโครงการวิจัยและโจทย์วิจัย

 • วีธีวิทยาปัญญาชนกับการก้าวต่อไปของศาสาตร์แห่งมนุษย์

 • การประชุมวิขาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

 • การประชุมวิชาการนานาชาติองค์กรสภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music) ครั้งที่ 45

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง "โขน มรดกภูมิปัญญาทาางวัฒนธรรมแห่งมนุษย์ชาติ"

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Productive Learning

 • เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ "เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยรุ่นใหม่"

 • โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจันในมนุษย์ Research & Ethics

 • มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ ครั้งที่ 20 "การแสดงบัลเล่ต์ เรื่องตำนานพญาหงส์และลูกเป็นขี้เหร่"

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5

 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th Urban Research Plaza’s Forum ในหัวข้อ “Education for Creativ

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3

 • อบรมหลักสูตร บุรณาการสอนบริการวิชาการและวิจัยท้องถิ่น

 • อบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ

 • อบรมหลักสูตร การบูรณาการวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การวิจัยและการพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0"

 • อบรมเรื่องไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย

 • การประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ฺ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

 • อบรมหลักสุตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP

 • อบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

 • สัมมนาแนวทางการเขียนบทความและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • อบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย

 • เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • อบรมการพัฒนาลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการผสมผสานวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น

 • โครงการวิจัย "เครือข่ายการวิจารณ์ การวิจัยและพัฒนาด้านศิลปะการแสดง"

 • อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ ม.ฯ In House

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน

 • โครงการอบรม ค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ "ความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น"

 • โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58

 • ไปราชการ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • เข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทักษะชีวิต

 • โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (26 มี.ค. 57)

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12 มี.ค. 57)

 • อบรม เทคนิคการจัดการความรู้ การวัดผลฯ

 • อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา

 • ประชุมวิชาการนานาชาติ "ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ