huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม (ปรัชญา))

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ(อังกฤษ)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)

  สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม


งานวิจัย

 • ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ :ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดอทินนาทานในพุทธศาสนาเถรวาทกับกฎหมายอาญาของไทย

 • คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ของชาวบ้านธรรมดา ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  จิตสาธารณะ : พลังแห่งผู้ให้

 • บทความ

  สงกรานต์: ปริศนาธรรมแห่งตำนาน

 • บทความ

  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมครอบครัว

 • บทความ

  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ของชาวบ้านธรรมดาในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ

 • บทความ

  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในพระไตรปิฎก

 • บทความ

  การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องเบญจศีลในประมวลกฎหมายอาญาของไทย

 • เอกสารประกอบการสอน

  ศาสนปฏิบัติ

 • บทความ

  เทวดาในพุทธศาสนา

 • บทความ

  อบายมุข: มายาภาพแห่งความมั่งคั่งการพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมบุคลากร เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Learning

 • โครงการอบรมเทคนิคการสอนอย่างสร้างสรรค์

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชุมชนท้องถิ่น

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชุมชนท้องุถิ่น

 • เทคนิคการลงชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาชุมชน

 • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์

 • การสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Leaning

 • หลักสูตรอบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • หลักสูตรการเรียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561ฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561ฯ

 • โครงอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP

 • โครงการอบรมทำผลงานวิชาการอย่างไรให้สำเร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน

 • โครงการอบรมทำผลงานวิชาการอย่างไรให้สำเร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน

 • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

 • โครงการอบรมผู้ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน(เพิ่มเติม)

 • โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • โครงการอบรมถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • โครงการการจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่1

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผลระยะที่2

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตรกับการพัฒนาการศึกษา

 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

 • อบรมหลักสูตรความเป็นครู

 • ค่ายคุณธรรมจริยธรรม