คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) Master of Arts (English for Business and Industry) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) M.A. (English for Business and Industry))

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's Institue of Technology North Bangkok
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Economics Program (ศ.บ. B.Econ.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat Universityผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การศึกษาคำว่า แอบ ในทวิตเตอร์

 • บทความ

  ความหมายของ คำว่า อารมณ์ โดยการวิเคราะห์การปรากฏร่วม

 • บทความ

  การศึกษาคำเรียกอารมณ์โกรธในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

 • บทความ

  Metaphor of Stock and Stock Market in Thai

 • บทความ

  แนวทางการจัดการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อให้เกิดกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษา The Guidelines for Learning Management Facilitating the Vocabulary Learning Strategies of Undergraduate Students

 • บทความ

  การศึกษาการใช้คาว่า “ทั้ง” ในจารึกและใบลานลานนา The Study of / thaŋ / in Lanna Inscriptions and Manuscripts

 • บทความ

  Genre Analysis of Online Biography

 • บทความ

  The Co-Occurrence, Semantic and Contextual Analysis of Mood

 • บทความ

  การแปรของเสียง (c ) ต้นพยางค์ในภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ของชุมชนบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ Social variation of an initial (c) in Chiang Mai Dialectการพัฒนาตนเอง

 • 3438/2562 กิจกรรม "การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และสอน PSF ครั้งที่ 2" วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน วันที่ 3 ธค 62

 • อบรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ วันที่ 8 พย 62

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง พัฒนาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Moocs

 • ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL วันที่ 24 - 25 สค 62 (อ วิไลลักษณ์ อ รุ่งอรุณ)

 • ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 19 มิย 62

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62

 • การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน

 • Entrepreneurial University in the 21st Century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability

 • อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Shaing Day ระดับคณะ และ วิทยาลัย ประจำปี 59 วันที่ 18 มค 60.

 • Smart Approaches to Using Technology in Language Teaching and Learning

 • งานประชุมวิชาการนานาชาติ Culture of Leisure : Balance of Life

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสุ่มหาวิทยาลัย 4.0

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

 • อบรมหลักสุตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 1-2 พย 59

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบคุณมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

 • การวิจัยในชั้นเรียน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)