คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน

สาขาวิชารัฐศาสตร์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยบูรพา


งานวิจัย

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเเนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  วิถีนักศึกษาเพศทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • บทความ

  การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องสุเหร่าใหม่เจริญ

 • บทความ

  การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการเมืองที่ดี

 • เอกสารประกอบการสอน

  หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น

 • บทความ

  ช่องทางการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

 • บทความ

  ช่องทางการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

 • บทความ

  ช่องทางการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

 • เอกสารประกอบการสอน

  มานุษยวิทยาเบื้องต้น

 • เอกสารประกอบการสอน

  มานุษยวิทยาเบื้องต้น

 • เอกสารประกอบการสอน

  หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น

 • บทความ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

 • บทความ

  การเปลี่ยนเเปลงเศรษฐกิจ การเมืองเเละสังคมในยุคหลังสมัยใหม่

 • บทความ

  จากการทำให้ทันสมัยจนถึงระเบียบโลกใหม่ : วิภาษวิธีในพื้นที่สาธารณะการพัฒนาตนเอง

 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ

 • วิจัยในมนุษย์

 • Multi-monitoring

 • การนำเสนอบทความวิชาการ

 • เวทีเปิดตัวหนังสือ ประเพณีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทวิเคราะห์มาตรา ๗

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

 • Mining, Social Impacts and Social Resposibility

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเห่งชาติ คร้ังที่ 14

 • ประชุมชี้เเจงกรอบวิจัย

 • ให้อาจารย์ไปราชการโครงการประชุมทางวิชการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมฯ

 • การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค metaanalysis และ meta ethonography

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน