huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.วรนุช สิปิยารักษ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

เลขานุการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) (ศศ.ม.(พัฒนาสังคม))

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยนเรศวร(วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)


งานวิจัย

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดฮาลเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ฮาเบอร์มา่ส

 • เอกสารประกอบการสอน

  การพัฒนาสังคมการพัฒนาตนเอง

 • หลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 (รุ่นที่ 2)"

 • งาน "สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย"

 • หลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 2)"

 • การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

 • หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่านครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 2)

 • หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL (Paper-based)

 • ทำผลงานอย่างไร ให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้่งที่ 2 (รุ่นที่ 2)

 • ทำผลงานอย่างไร ให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้่งที่ 2 (รุ่นที่ 2)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

 • หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันปีที่ 51

 • ทำงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 2)

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 • อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

 • มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557

 • โครงการจัดการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง "ยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ"

 • การเขียนเอกสารประกอบการสอน

 • การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ(การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย)

 • โครงการอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • โครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ(การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557