huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


จิราภรณ์ ทองทวี

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา

  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies (ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา)

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น)

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์