huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ธรรมรส เปานิล

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)

  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (นบ.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไขปัญาเรื่อปากท้องของชุมชนสุเหร่าใหม่เจริญ

 • บทความ

  การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมพลเมืองดี

 • ตำรา

  ตำรากฎหมายลักษณะมรดกการพัฒนาตนเอง

 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • ประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ"

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (วันที่ 8 พค 62 ณ ห้องประชุม 8406)

 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิ "ใจ" รุ่นใหม่ ผ่าน Multi mentoring System

 • ส่องกฎหมาย ฉายหนัง มองกฎหมายมนุษยธรรมผ่านภาพยนตร์

 • เข้าร่วมฟังการเสนอบบทความวิจัย บทความวิชาการ

 • สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิต

 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ วันที่ 1

 • โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • ร่างแก้ไข วิ.อาญา เพิ่มอำนาจการดักฟังโทรศัพท์

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 20 ตค 60)

 • แนวทางความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บังคับคดี ที่แก้ไขใหม่ (ครั้งที่ 2)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60

 • เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลอกผลงานวิชาการ

 • ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่ (เพิ่มเติม)

 • นิติวิพากษ์ ครั้งที่ 3 "ฉลากข้อมูลโภชนาการ ภาระข้างขวดหรือประโยชน์ผู้บริโภค"

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 • หลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)

 • บรรยายพิเศษ "กฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่"

 • เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • หลักสุตรการเขียนบทความวิชาการ (ภาคเช้า)

 • หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 25 - 26 กค 59

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • โครงการเสวนาวิชาการเนื่องในวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี 2559

 • สัมมนา เรื่อง "ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา"

 • โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม ณ เชียงใหม่

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 • สัมมนา "เสพศิลป์จากภาพถ่าย ลิขสิทธิ์ของคนชอบถ่ายภาพ"

 • ปัญหาและผลกระทบของ พรบ.ลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่