huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต (ศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติประยุกต์) (วท.บ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


งานวิจัย

 • การศึกษาเตรียมข้อมูลชุมชนเพื่อเข้าร่วมการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562

 • การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

 • การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

 • การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 • แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในชุมชนจังหวัดปทุมธานี

 • แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในชุมชนจังหวัดปทุมธานี


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย

 • บทความ

  การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ

 • บทความ

  การส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในประเทศไทย

 • บทความ

  The Public Private Partnerships in Elderly Welfare Provided in Thailand

 • บทความ

  The Comparing of Promoting Factor for co--existence between Thais and Migrant Workers: A case study Pathum Thani Province, Thailand

 • บทความ

  ปัจจัยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาคนไทยในจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 • บทความ

  นโยบายสาธารณะ: การบริหารและการจัดการภาครัฐ

 • บทความ

  The Promoting Factor for co-existence with Thais: A Case Study of Migrant Workers in Pathum Thani, Thailand

 • บทความ

  The Promoting Factor for co-existence with Thais: A Case Study of Migrant Workers in Pathum Thani, Thailand

 • บทความ

  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  แบบอย่างความคุ้มค่าจากสิ่งของทรงใช้

 • บทความ

  บทบาทของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

 • บทความ

  การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยและแรงงานต่างชาติในประชาคมอาเซียน

 • บทความ

  การปรับตัวตามบริบททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นอีสานการพัฒนาตนเอง

 • ประชุมวิขาการระดับชาติ มศว วิจัย

 • นวตกรรมสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • วิธีตีความในการศึกษานโยบายสาธารณะ

 • การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

 • การใช้งาน Microsoft Power IB

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Power IB

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Power IB

 • โครงการอบรม TQA Criteria

 • โครงการอบรม TQA Criteria

 • ศึกษาดูงานสำนักงานสถิติและวิจัยแห่งชาติ

 • สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติงาน

 • ประชาธิปไตยย่างก้าวเพื่อการพัฒนา

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว ครั้งที่4 รุ่น2

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว ครั้งที่3 รุ่น2

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว ครั้งที่2 รุ่น2

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย.oยุค 4.0 Plus

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียวรุ่นที่ 2

 • Global-ASEAN and Eevolving Regional Architecture

 • การจัดการหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภายในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

 • การเขียนบทความวิชาการ

 • สัมนาหัวข้อ เดินหน้าประเทศไทยสู่อาเซียน 2025

 • โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557

 • อบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • กฎหมายในการปฎิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • อบรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและการประเมินผลระยะ2

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้5ด้าน ตามกรอบการมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึษาแห่งชาติ

 • โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

 • โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • การอบรมเชิงปฎิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตรกับประกันคุณภาพการศึกษา

 • งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ

 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น2