huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.มนตรี ชินสมบูรณ์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

เลขานุการสาขา

    การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

    มหาวิทยาลัยราชฏรำไพพรรณี