huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเช่า

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต / เศรษฐศาสตร์การเมืองปละการบริหารจัดการ (รด.)

  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานวิจัย

 • การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) เกาหลีในประเทศไทย

 • บทความ

  การวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

 • บทความ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์การพัฒนาตนเอง

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

 • การประชุมวิชาการการนำเสนอผลสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561

 • โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20

 • ประชุมวิชาการ สวทช. ปี 2018

 • การยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎกับการพัฒนาท้องถิ่น

 • การยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • พัฒนาสมรรถนะทีมงานวิจัยเครื่องมือวิจัยชุมชนและถอดบทเรียน

 • ย้อนรอย 20- ปี กระจายอำนาจ

 • การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • การวิจัยคุณภาพ

 • การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ "Productive Learning"

 • การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • การใช้สถิติวิเคาราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

 • กิจกรรม QA Sharing Day

 • การเขียนบทความวิจัย

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เรื่องเติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

 • การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

 • เตรียมความพร้อมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

 • การเขียนบทความวิชาการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเะมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะของคณาจารย์

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0

 • อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • อบรมบทสรุปของการสอนคือการวัดและประเมินผล

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในศตวรรษที่ 21

 • โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15