huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ศศ.ม.)

  ม.รามคำแหง


งานวิจัย

 • การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าแยก

 • วิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดสระแก้ว

 • การกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 • การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และองค์การจัดการเลือกตั้ง


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  แนวโน้มในอนาคตในรายวิชาการบริหารรัฐกิจ

 • บทความ

  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดภายในดรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 • บทความ

  Gender Diversity in Policing

 • บทความ

  พระราชดำริกับนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

 • บทความ

  Female Police Officer’s Perception toward Gender Diversity Management in Policing: A Case Study of Klongluang Provincial Police Station, Thailand

 • บทความ

  การกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 • บทความ

  Diversity Management in Police Organization in Thailand

 • บทความ

  Diversity Management in Police Organization in Thailand: A Case Study of Khlongluang Provincial Police Station, Pathumthani, Thailandการพัฒนาตนเอง

 • นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายในการพัฒนายั่งยืน

 • หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • อาเซียนกับการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติของโรฮิงญา

 • อบรมยุโรปหันขวา?

 • สัมมนา NIDA international Conference for Case Studies

 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • สัมมนาASEAN AND the World Disorder

 • อบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม

 • อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย

 • การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 • หลักสูตรบวชเนกขัมมะบารมี รุ่น 205

 • 5TH National and International Conference on Administration and Management

 • ผ่าวิกฤติปาเลสไตน์

 • มาเลเซียไทยทวิภาคีสัมพันธ์ในบริบทของอาเซียน

 • การเสวนาสนทนาระหว่างศาสนาอิสลามและพุทธฯ

 • การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดความขัดแย้งฯ

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นฯ

 • เสวนาประจำปีThailand 4.0

 • ประชุมวิชาการ 7th ASIAN Constitutional Law Forum

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ฯ

 • Seeds Of Peace

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

 • เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค4.0plus

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วฯ

 • Valaya ITA Day

 • ประชุมวิชาการนานาชาติการค้าอาเซียน

 • ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมาย

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

 • โครงการจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รู้ใช้พลังงาน

 • Global ASEAN and Evolving Regional Architecture

 • การเขียนบทความวิจัย

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วฯ ครั้งที่ 3

 • อบรมพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณ

 • ประชุมวิชาการ "เติมชีวิตคืนชีพประชาธิปไตย"

 • อบรมกฎหมายในการปฎิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

 • สัมมนา " กระบวนการสันติภาพ"

 • Information, Open Government, Democratic Government and Public Administration

 • อบรมประกันคุณภาพภายใน 57

 • หลักสูตรทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้วและครั้งเดียวผ่าน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 • อบรมปฎิรูประบบสอบสวน

 • โครงการการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2