huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.อรุณรัตน์ จินดา(ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • Master of Art in Political Science (M.A. Political Science)

  Ural Federal University
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) (ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา))

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานวิจัย

 • การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนผลผลิตจากการแปรรูปสุกร พื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 • การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนผลผลิตจากการแปรรูปสุกร พื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของภาครัฐและชุมชน กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 • บทความ

  การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตจากการแปรรูปสุกร ในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 • บทความ

  ชนเผ่าพื้นเมืองในไทยกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

 • บทความ

  China s Soft Power in the 21st Century The Rise of China and International Relations Policy

 • บทความ

  ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียใต้รัชสมัยรัชกาลที่ ๙: กษัตริย์ผู้ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ

 • บทความ

  Russian Foreign Policy: A Window of Opportunity in Southeast Asia

 • บทความ

  Southeast Asia in Russia s Foreign Policy, New Player in the ASEAN countries

 • บทความ

  The Changing Role of EU Policy in The Arab Spring

 • บทความ

  The Strengthening of Russia’s Relationship with ASEANการพัฒนาตนเอง

 • งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • ให้พนักงานมหาวทิยาลัยไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

 • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2562

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2560

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายวิชาการ รุ่น 2)

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 • อบรมระยะสั้น หลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

 • โครงการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่

 • บรรยายพิเศษเรื่อง 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและซาร์นิโคลัสที่ 2

 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน The 4th International Social Sciences and Business Research Conference (ISSBRC 2/2017)

 • เสวนาพิเศษ เรื่อง Modern Russia and Modern Thailand

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 เรื่อง ประชาธิปไตย ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

 • การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย

 • สัมมนาวิชาการ เรื่อง 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี

 • สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ

 • เสวนาวิชาการ "เจาะลึกเกาหลีเหนือ:กิจการภายในและการต่างประเทศ"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางลัดสู่ความเป้นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

 • การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

 • สัมมนาวิชาการ WWIII? USA VS NORTH KOREA: POSSIBILITY AND PREDICTIONS FOR THAILAND AND ASEAN

 • สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์

 • สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียนิทรรศการภาพ 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

 • ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 • สัมมนา ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ในยุค Donald Trump

 • ประชุมวิชาการนานาชาติ การค้าของอาเซียนและการลงทุนภายใต้นโยบายทรัมป์ "อเมริกาก่อน"

 • NIDA Academic Forum การสำรวจและการประมาณการความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • โครงการสร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์ รู้ใช้พลังงาน

 • ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน The 5th Business and Social Science Research Con

 • ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๙

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

 • หลักสูตร การเขียนบทความวิชาการ

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านแนวนโยบายส่งเสริมชาตินิยมกับภูมิภาคนิยมในเอเชีย กรณีศึกษาประชาคมอาเซียน

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปัจจัยความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประชาคมอาเซียน

 • Presentation at the International Conference on Public Organization (ICONPO VI)

 • เสวนา 49 ปี อาเซียน: เดินหน้าหรือถอยหลัง เรื่องปัญหาทะเลจีนใต้

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะของคณาจารย์และบุคลากร

 • หลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผลระยะที่ 2

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติ โครงการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุาย์และการเขียน การใช้ SOP

 • งานสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 11 โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC ความฝันหรือความเป็นจริง

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • การอบรมเรื่อง Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ Google Form& Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้

 • โครงการอบรมหัวข้อ ควาท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • งานเสวนา รัสเซีย: ตลาดใหม่ไทยน่าลงทุน

 • The Program on IELTS PREPARATION

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 • โครงการอาจารย์ใหม่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 2