huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • Master of Music (MA.)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  การแสดงผลงานบทเพลงสร้างสรรค์

 • งานสร้างสรรค์

  Asian Horn Festival 2018

 • งานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่และเข้าร่วมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 • งานสร้างสรรค์

  International Jazz Confarence 2019

 • งานสร้างสรรค์

  การแสดง International Jazz Conference 2019

 • งานสร้างสรรค์

  กิจการเผยแพร่และเข้าร่วมการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 • งานสร้างสรรค์

  Asian Horn Festival 2018

 • งานสร้างสรรค์

  เทศกาลดนตรีนานาชาติ

 • งานสร้างสรรค์

  บทประพันธ์เพลงเข่งปลาทู สำหรับวงดนตรีสมัยนิยม

 • งานสร้างสรรค์

  บทเพลงสร้างสรรค์ในละครเวทีดนตรีร่วมสมัย

 • เอกสารประกอบการสอน

  ปฏิบัติทองเหลือง3การพัฒนาตนเอง

 • โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ ๑

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ

 • การประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและประชุมวิชาการนานาชาติ

 • เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์

 • เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ วันที่ 1

 • คอนเสิร์ตแฟลชม๊อบร่วมกับวงHornPure วงเบอลินฟิวฮาร์โมนิค

 • การบรรยายพิเศษ

 • โครงการสัมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติปี 2560

 • ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

 • สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์ รู้ใช้พลังงาน

 • Open House เสวนาดนตรี Music Education : Next Generation

 • การเขียนบทความวิชาการ

 • ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • ให้อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมอบรมกฎหมายฯ

 • ให้อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59

 • การจัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 • การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก