คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ออมสิรี ปานดำรงค์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานวิชาการอื่นๆ

 • งานสร้างสรรค์

  ฉันเกิดในรัชกาลที่9

 • งานสร้างสรรค์

  ชิ้นที่1 ชื่อผลงาน symbol of life I , ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน symbol of life II

 • งานสร้างสรรค์

  พื้นที่แห่งชีวิต

 • งานสร้างสรรค์

  ชิ้นที่ 1 เรือไวกิ้ง แอด กระบี่ , ชิ้นที่ 2 สัมพันธภาพแห่งจิต1 , ชิ้นที่ 3 สัมพันธภาพแห่งจิต2

 • งานสร้างสรรค์

  งานสร้างสรรค์ : ชิ้นที่ 1 เรือไวกิ้ง แอด กระบี่ , ชิ้นที่ 2 สัมพันธภาพแห่งจิต1 , ชิ้นที่ 3 สัมพันธภาพแห่งจิต2

 • งานสร้างสรรค์

  ความสัมพันธืของจิต หมายเลข 1

 • งานสร้างสรรค์

  ชิ้นที่1 ชื่อผลงาน พื้นที่แห่งชีวิต , ชิ้นที่ 2 ชื่อสัญลักษณ์แห่งชีวิตการพัฒนาตนเอง

 • คำสั่งให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมขององค์กร วันที่ 12-13 มีค 61 (สนง อธิการบดี)

 • อาจารย์และบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 - 12 มค 61)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 20 ตค 60)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม Staff ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า 2560

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60

 • ไปอาจารย์ไปราชการ กิจกรรมศิลปะสัญจร ART camp ปี2560

 • โครงการอาสาศิลป์ รุ่นที่1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.9

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)

 • โครงการอาสาศิลป์ workshop ครั้งที่1

 • โครงการ กิจกรรมแสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่ใช้งบประมาณ (อ ชยานันท์)

 • ห้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Shaing Day ระดับคณะ และ วิทยาลัย ประจำปี 59 วันที่ 18 มค 60.

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมโครงการ สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รุ้ใช้พลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกการคิดใช้พลังงานอย่างประหยัด วันที่ 13 มค 60

 • นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย

 • ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ ต่างประเทศ (อ ออมสิรี ปานดำรงค์)

 • ให้อาจารย์ไปราชการวันที่ 17 - 21 สค 59 (อ. ออมสิรี)

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 25 - 26 กค 59

 • ให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เข้าร่วอบรมโครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)

 • ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน วันที่ 10 มิย 59

 • ศิลปะสัญจร ART CAMP 2559

 • ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • ให้อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมอบรมกฎหมายฯ

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • ให้อาจารย์ไปราชการ 7 - 10 กพ 59

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมโครงการ อาจารย์ใหม่มือาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

 • เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2