คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ฤทัย สำเนียงเสนาะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


งานวิจัย

 • แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดปทุมธานี: การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอบสู่แนวทางวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 • การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 • แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเมือง กึ่งชนบท โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัวหวัดปทุมธานี: การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอบสู่แนวทางวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม: แบบอย่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 • บทความ

  กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 • บทความ

  กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษการพัฒนาตนเอง

 • อบรมหลักสูตร ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน สำหรับผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • สัมมนา Innovation and sustainable developmet of English language teaching (ELT) in the digital world

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ productive learning

 • หลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของ คณาจารย์และบุคลากร

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • Teaching and Learning Vocabulary by Professor Paul Nation

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงานทางวิชาการ

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online

 • การประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างาภาครัฐตาม พรบ. ใหม่

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559

 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • สัมมนาวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference "University - Community Convergence"

 • สัมมนาวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference

 • โครงการถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง “Google Apps for Education” รุ่นที่ 5

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนของการวัดและประเมินผลระยะที่ ๒

 • โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม การทำงานในลักษณะนักวิชาการทำงานร่วมกับชุมชน

 • อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจาย์ใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

 • โครงการอบรม "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม "วิชาการรับใช้สังคม"

 • งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA 2015) ครั้งที่ 8

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2"

 • โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรในงานบริการวิชาการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ใหม่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2"