huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการพัฒนาสังคม) (ศศ.ม)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1(พัฒนาสังคม) (ศศ.บ)

  มหาวิทยาลัยนเรศวร


งานวิจัย

 • โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังรวมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามฟหลัหเศรษฐกิจพอเพียง


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 • บทความ

  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนศรัทธา จ.ปทุมธานีการพัฒนาตนเอง

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายเชิงสมรรถนะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายเชิงสมรรถนะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

 • อบรม CHE QA Online

 • อบรม CHE QA Online

 • อบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ female agency and Islamic Activism

 • สัมมนาวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"

 • ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงสมรรถนะการเขียนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานเชิงวิชาการ

 • ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • เสวนาวิชาการทิศทางของงานระดมทุนและอาสาสมัครฯ

 • อบรมหลักสูตรส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน (จิตอาสากับการรับใช้สังคม)

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ QA Sharing

 • โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 • โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย สำหรับนักวิจัยทางสังคม

 • อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมและการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ

 • เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ-วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

 • การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมระดับชาติ

 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 30 พย - 1 ธค 60 (สสส)

 • NIDA-ICCS 2017 Proudly invites Scholars and Student to attend

 • ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน

 • การสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลีของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

 • การสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี

 • ร่วมงานสัมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ครบรอบ 63ปี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์

 • การสำรวจและการประเมินความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

 • นักวิชาการเพื่อสังคม(Inhouse)

 • การจัดการเรียนรู้ 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือการวัดและการประเมินผล

 • การจัดทำผลการเรียนรู้มาตราฐาน 5 ด้าน ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา 5 ด้าน

 • การประชุมสัมนาสังเคราะห์เบื้องต้นของชุดโครงการวิจัย ความเปลี่ยนแปลง ชนบทในสังคมไทย ประธิปไตยบนวามเคลื่อนไหว

 • การทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพ

 • การประชุมวิชาการ Engagement

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่