คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.นิยม เชยกีวงษ์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา