คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.ประภา ธีระกาญจน์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา