คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


อ.ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ วิวัฒนปฐพี

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา