คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.สายพิณ ยิ้มอ่อน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา