คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.ประทุม กาญจนาคาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา