คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.จารึก สงวนพงษ์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา