คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.เนมิ อุนากรสวัสดิ์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (ศศ.บ)

  มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การใช้สำนวนในหนังสือบันทึกของตุ๊ดเล่มที่ 1 - 3

 • ตำรา

  ตำรา : การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร

 • บทความ

  ขนบที่พบในเพลงวันเด็กของสุนทราภรณ์

 • ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสารการพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ"

 • โครงการปรุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2562

 • การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทเขินที่เชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับภาษาไทเขินที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

 • การปฏิบัติการ เรือง การนำรูปแบบการบริหารหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

 • งานเสวนา "พินิจละครย้อนดูบุพเพสันนิวาส", "ชวนออเจ้าเข้าห้องสมุดพบรอมแพงด้วยบุพเพสันนิวาส"

 • การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ด้วยโปรแกรม praat

 • บทบามมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • การเก็บข้อมูลภาคสนามภาษาไทเขิน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปลอาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม Staff ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)

 • การประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagementt Thailand Annual Conference : University Social Commitment in a Challenging Century

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่ (เพิ่มเติม)

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 • การจัดประชุมวิชาการการเสวนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รุ้ใช้พลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกการคิดใช้พลังงานอย่างประหยัด

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการรับใชัสังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย

 • การพัฒนาลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • การเขียนบทความวิชาการ

 • อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 25 - 26 กค 59

 • อบรมกฎหมายฯ

 • อบรม ประกันคุณภาพภายใน 57

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ

 • การอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีชีวิตพอเพียง วันที่ 30 ถึง 31 พค 59 และ 1 มิย 59

 • ชาติพันธ์สังสรรค์ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน

 • เข้าร่วมอบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ 2558

 • ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย

 • โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"

 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสาร

 • น้อง - น่อง เข้า - ข้าว การเปลี่ยนแปลงด้านความสั้นยาวของสระในภาษาไทย