huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ธีระศักดิ์ เครือแสง

สาขาวิชาจิตวิทยา

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การศึกษาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา) (กศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


งานวิจัย

 • การแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 8 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

 • บทความ

  พุทธวิธีในการคิดเพื่อการพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์

 • บทความ

  การศึกษาคุณภาพชีวิตกับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 • เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาความคิดสร้างสรรค์

 • บทความ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานีการพัฒนาตนเอง

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพระดับอุดมศึกษา ในการค้นหา BEST Practice

 • รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Online

 • ศึกษาดูงานด้านการให้คำปรึกษา การดูแลสุขภาพจิต การให้คำปรึกษา การเรียน อาชีพ และชีวิตแก่นักศึกษา

 • อบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการสอนอย่างความคิดสร้างสรรค์

 • โครงการอบรมบุคลากรหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2562และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2563

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม"การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2561"

 • กิจกรรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2561

 • โครงการ Research Zone (2019):Phase 140

 • โครงการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่การปฏิบัติ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Creativity and CBT"ถ่ายทอดCBTอย่างมีความคิดสร้างสรรค์"

 • โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร

 • โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษVRU Grad English Test สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 • ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยาชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง Acceptance and Commitment Therapy : Third-Wave Cognitive Behavioral Therapy

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(QA Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกาา 2560

 • โครงการ Research zone :Phase 130 หลักสูตร ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยม

 • ร่วมประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

 • อบรมหลักสูตร "อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป"

 • โครงการวไลยอลงกรณ์รัน 2017 "VALAYA ALONGKORN RUN 2017"

 • โครงการ "คลีนิควิจัย"

 • การปรับระบบการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 • ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่18 ปี 2560 "น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด"

 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ:ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ "Thailand National Conference on Psychology(TNCP2017):Enabling Change and Quality of Life though Psychology"

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560

 • โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดดารเรียนรู้เชิงผลิตภาพ"(Productive learning)

 • ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่11 ประจำปี2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand4.0"

 • หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่"

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2559"

 • การถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 • โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่1(รุ่นที่2)"

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่41 และนานาชาติ ครั้งที่5

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ"

 • ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่1 Keep Calm And Leam CBT

 • ประชุมสัมมนางิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference

 • หลักสูตร "นักวิขาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House)

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง"Google Apps For Educaton" รุ่นที่5

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1"

 • โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • หลักสูตรการอบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้5ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา2558

 • งานฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมspeexxสำหรับอาจารย์ใหม่

 • อบรมโครงการ "อาจารย์ใหม่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา2558"

 • โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

 • โครงการอบรมหัวข้อ "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ:การอบรมเชิงปฏิบัติการ"อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"