คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ) (อ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ))

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วารสารศาสตรบัณฑิต (ว.บ. )

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 • บทความ

  ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อความหมายของบทเพลงกับมิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร (RELATION OF MEANING BETWEEN SONG AND MUSIC VIDEO OF PARN THANAPORN WEAKPRAYOON)

 • บทความ

  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากวัสดุรังไหมกรณีศึกษากลุ่มรังไหมประดิษฐ์จังหวัดสระบุรี

 • ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการพัฒนาตนเอง

 • โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

 • โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 • การบรรยายทางวิชาการ "ลิลิตพระลอจากมุมมองสองซีกโลก"

 • ให้อาจารย์และบุคลกรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

 • แต่งตั้งคณะกรรมการ และให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ productive learning

 • ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับบุคลากและบุคคลทั่วไป

 • ให้อาจารย์และบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • งานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยนววิถี วิธีวิทยา

 • โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลการ

 • การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Shaing Day ระดับคณะ และ วิทยาลัย ประจำปี 59 วันที่ 18 มค 60.

 • ให้คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจ

 • งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference of Industrail Technology)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ"

 • อบรมประกันคุณภาพภายใน 57

 • อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • อบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีชีวิตพอเพียง

 • อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • งานประชุมวิชาการ "ชาติพันธุ์สังสรรค์ภาษา - วัฒนธรรมสืบสาน"

 • อบรมโครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2

 • อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ 2558

 • อบรมเรื่อง ภาษาศาสตร์เพื่อครูภาษาไทย

 • อบรมโครงการ อาจารย์มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 • โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ