huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.บุษบา แฝงสาเคน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประธานสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) (ศศ.ม. M.A. )

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Kasetsart University (Bangkhen Campus)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง English (Second Class Honors) (ศศ.บ. B.A.)

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham Universityผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  การศึกษามโนทัศน์จากลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อสารข่าวสารด้านอุทกภัยของหนังสือพิมพ์ไทย

 • บทความ

  การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ทางด้านความรัก ในบทเพลงสากล และเพลงไทยสากลในยุคปัจจุบัน

 • บทความ

  A SYNTACTICAL ANALYSIS OF PHRASE STRUCTURES USED IN ED SHEERAN’S SONGS

 • บทความ

  การศึกษาข้อผิดพลาดการออกเสียงท้ายของกลุ่มคำกริยาปกติ /ed/ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • บทความ

  การศึกษาอุปลักษณ์ในการบัญญัติศัพท์ใหม่ ของสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงการบันเทิงไทย The study of Coinage’s metaphors in Thailand Entertainment Industry.

 • บทความ

  การศึกษาลักษณะการใช้คำสรรพนามแทนตนเองและคำอ้างอิงถึงบุคคลอื่น ของคนดังที่ใช้ผ่านสื่อมวลชน The Study of Characteristics in Using Pronouns and References to Other Persons of Thai Celebrities via the Ma

 • บทความ

  THE STUDY OF ERRORS IN PAST TENSE VERB FORM USAGE OF STUDENTS FROM FACULTY OF ENGINEERING, KASETSART UNIVERSITY

 • บทความ

  การวิเคราะห์ความหมายแฝงด้านนัยประหวัดของสัตว์ชนิดต่างๆที่สะท้อนความเชื่อของคนไทย (Analysing Connotative Word Meanings of Thai People's Animal Beliefs)การพัฒนาตนเอง

 • งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินการขององค์กร

 • ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 • โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)

 • อบรมโครงการ "Smart Approaches to using Technology in language Teaching and Learning "

 • ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา

 • ปาฐกถาพิเศษ "อำนาจของภาษา: ความรัก ความเครียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้"

 • ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 • การอบรมเชิงปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • การจัดการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (productive Learning)

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP

 • Metaphor&Ideology

 • Metaphor and Ideology

 • QA Sharing โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ประจำปีการศึกษา 2559

 • สัมมนาวิชาการระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2559

 • สัมมนาวิชาการระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร์

 • โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)

 • ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน

 • อาจารย์และบุคลาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • 25 พ.ค. 2559 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • เข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • อบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีชีวิตพอเพียง

 • อบรมกฎหมายฯ

 • รอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบ Active Learning

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการอบรมหัวข้อ "Plagiarism" ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา2558

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • อบรมโครงการ "อาจารย์ใหม่มืออาชีพ"