คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.นารีนาถ วงษ์ปรีดา

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

เลขานุการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยบูรพาผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมผ่านคำร้อง Rap ในบทเพลงของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่

 • บทความ

  วิเคราะห์การใช้ภาษาของเพศที่สามในเครือข่ายสังคมออนไลน์

 • บทความ

  การศึกษานามวลีแปลง ความ- ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใต้เตียงดารา

 • บทความ

  การศึกษานามวลีแปลง ความ- ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใต้เตียงดารา

 • ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร

 • ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสารการพัฒนาตนเอง

 • ประชุมการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

 • อบรมหลักสูตร "ส่งเสริมคนดี รักษาคนเก่ง ปลูกจิตสำนึกคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

 • โครงการอบรมบุคลากรหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ศึกษาอุปลักษณ์จากมุมมองภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา

 • อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Learning "การสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"

 • การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ด้วยโปรแกรม praat

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 • โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปลอาชีพ ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

 • สัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference : University Social Commitment in a Challenging Century

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 • อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 11

 • อบรมหลักสูตร "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP"

 • การเสวนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 55

 • อบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning"

 • อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่บูรณการกับการเรียน การสอน และการวิจัย

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ

 • การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคคลากร

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีชีวิตพอเพียง

 • โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • การประชุมวิชาการ ชาติพันธุ์ สังสรรค์ภาษา - วัฒนธรรมสืบสาน

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผลระยะที่ 2

 • การอบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 • การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิ่ง สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559