huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ปวิช เรียงศิริ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) Master of Arts in English-Thai Translation (ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) M.A. English-Thai Translation)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๑ Bachelor of Arts in English (First Class Honors) (ศศ.บ. (อังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๑ B.A. English (First Class Honors))

  มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn universityผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมประเภทคำต้องห้ามในบทบรรยายของตัวละครจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในซีรีส์วาย: กรณีศึกษาเรื่อง “บังเอิญรัก”

 • บทความ

  กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมประเภทคำต้องห้ามในบทบรรยายของตัวละครจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในซีรีส์วาย: กรณีศึกษาเรื่อง “บังเอิญรัก”

 • บทความ

  กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมประเภทคำนามและนามวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาเรื่อง สิบปีในสวนโมกข์ แต่งโดย พุทธทาสภิกขุ

 • บทความ

  A SYNTACTICAL ANALYSIS ON PHRASES STRUCTURE USED IN ED SHEERAN’S SONGS

 • บทความ

  การศึกษาข้อผิดพลาดการออกเสียงท้ายของกลุ่มคำกริยาปกติในรูปอดีตกาล /-ed/

 • บทความ

  The Translation Strategies of Buddhist Terms from Thai into English in DHUTANGA: WHAT TO DO? WHERE? WHAT FOR? By P.A. Payutto

 • บทความ

  TRANSLATION STRATEGIES OF FIRST AND SECOND-PERSON SINGULAR PRONOUNS BASED ON SOCIAL FACTORS FROM ENGLISH INTO THAI IN JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL

 • บทความ

  Translation Strategies of Perfect Tense Verb Phrases from English to Thai in Robinson Crusoeการพัฒนาตนเอง

 • โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13 มค 63

 • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน

 • ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุลากรเข้าร่วมอบรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพฯ วันที่ 8 พย 62

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้อถิ่น

 • การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62

 • International Conference on Education, Psychology, and Social Studies

 • งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันที่ 26 มิย 62)

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (วันที่ 8 พค 62 ณ ห้องประชุม 8406)

 • การศึกษาอุปลักษณ์จากมุมมองภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา

 • 1st Annual English for International Communication Seminar 2019

 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5

 • 2nd National and International Research Conference 2018 (NIRC II 2018)

 • Smart Approaches to Using Technology in Language Teaching and Learning

 • งานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตรืไทย นววิถีวิธีวิทยา

 • ปาฐกถาพิเศษ อำนาจของภาษา: ความรัก ความเครียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้

 • อบรม Staff ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)

 • อบรม Staff ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในวันที่ 24 มีค 60

 • หลักสุตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP 8-9 มค 60.

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑืมาตรฐานตัวช่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA)ฯ

 • โครงการ Metaphor & Ideology

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 31 มค 60

 • สัมมนาวิชาการ ระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร์

 • ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 58 ครั้งที่ 2

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการณ์ประจำปีงบประมาณ 2559

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

 • ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบติการประจำปีงบประาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการณ์ประจำปีงบประมาณ 2559

 • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 • การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D)

 • Active Learning: Using English for Teaching Across the Curriculum

 • สัมมนาการแปลสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพ