huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดวงพร อุไรวรรณ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ2 (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  แนวทางการใช้สัตว์บำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

 • บทความ

  การเล่นเกมนำไปสู่การสร้างรายได้หรือการเป็นนักกีฬำ E-Sport

 • บทความ

  การสร้างความสมดุลระหว่างสังคมผู้อายุกับสังคมการเกิดของประชากรในประเทศไทย

 • บทความ

  บทความวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองการต่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 • บทความ

  บทความวิจัยการศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง กรณีศึกษา เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

 • บทความ

  บทความวิจัยการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 • บทความ

  บทความวิจัยการศึกษานโยบายสาธารณะการประกันรายได้ผู้สูงอายุโดยการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในเขตตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 • บทความ

  บทความวิจัยการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทำการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

 • บทความ

  บทความวิจัยบทบาทภาครัฐต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ กรณีศึกษา การให้บริการอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานค

 • บทความ

  บทความวิจัยกระบวนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์

 • บทความ

  บทความวิจัยพฤติกรรมการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

 • บทความ

  บทความวิจัยการปฏิบัติงานใต้นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 • บทความ

  . บทความวิจัยการลดการกระทำผิดซ้ำในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำอ่างทอง

 • บทความ

  แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินกับผลประโยชน์แห่งชาติทางท้องทะเลของประเทศไทย

 • บทความ

  ภาวะสมองไหลของประเทศไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาตนเอง

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย

 • 7th International Conference on New Voices in Global Health and Development 2020

 • นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • สัมมนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต รัฐธรรมนูญไทย

 • เสวนา ประเทศไทย วิกฤตความหวัง อนาคต

 • ประชุมวิชาการบทบาทภาษาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก

 • The 15th International Conference on eLearning for Knowledge Based Society

 • โครงการวิพากษ์โมเดลการทำงานตามเกณฑ์EdPEx

 • การอบรมและศึกษาดูงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • การอบรม CHE QA ONLINE

 • โครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • งานสัมมนาวิชาการเพื่อราษฎร ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย

 • การศึกษาดูงานเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • การเสวนารัฐศาสตร์หลากฉากทัศน์ การศึกษาระบบราชการเปรียบเทียบการเมืองในระบบราชการไทย

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • การประชุมนำเสนอผลสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 • การพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ

 • การประชุมวิชาการ เรื่อง ประชาธิปไตย ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา

 • การเสวนาวิชาการ เมื่อปลดล๊อดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ปัญหาหรือโอกาสของสังคมไทย

 • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

 • การทบทวนและการวางแผนประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560

 • การบรรยายบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 • การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

 • การสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในIQAเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพTQR

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพ QA Sharing

 • การศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน คลอง5

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการเสวนาวิชาการทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทยและนโยบายสาธารณะ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 • โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA)

 • การประชุมวิชาการ การค้าของอาเซียนและการลงทุนภายใต้นโยบายของทรัมป์ "อเมริกามาก่อน"

 • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • โครงการอบรมหลักสูตร"ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่"ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล ระยะที่2