huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy (Ph.D.) (ร.ด.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (รม.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) (ศศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  Thailand’s Foreign Policy on The Preah Vihear Temple Dispute with Cambodia during 2008-2011

 • บทความ

  การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในอาหรับ: ศึกษาเปรียบเทียบอียิปต์และอิหร่านการพัฒนาตนเอง

 • การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษา

 • การทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 เรื่องประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา

 • เสวนาเรื่องเมื่อปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพย์ติด ปัญหาหรือโอกาสของสังคมไทย

 • การพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter)

 • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

 • การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Edpex หลักสูตรสายวิชาการ รุ่น 4)

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

 • การพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

 • บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 • นำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International social Science and Business Research Conference

 • ศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • เสวนาวิชาการทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ (การเมืองไทยกับสังคม 4.0)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • อบรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

 • สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องนโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (IQA)

 • การประชุมวิชาการนานาชาติการค้าของอาเซียนและการลงทุนภายใต้นโยบายทรัมป์ "อเมริกามาก่อน"

 • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

 • สัมมนา TU - ASEAN FORUM ครั้งที่ 12 เรื่อง "เดินหน้าประเทศไทยสู่อาเซียน 2025"

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

 • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"

 • โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

 • โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผลระยะที่ 2