huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ธนา ร่างน้อย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) (รม.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (สส.บ.)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) (รบ.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  มิติความเท่าเทียมการจัดการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการพัฒนาและการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย กรณีศึกษา: ผลกระทบจากโรงแต่งแร่หมู่บ้านคลิตี้ จ.กาญจนบุรี

 • บทความ

  การเมืองท้องถิ่นกับการสร้างฐานคะแนนเสียง : ศึกษากรณีการจัดโครงการทัศนศึกษาให้กับชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม

 • บทความ

  การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์การพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ" (Productive Learning)

 • อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑืมาตรฐานตัวช่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA)ฯ

 • อบรมหลักสุตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP 8-9 มค 60.

 • โครงการ สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รุ้ใช้พลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกการคิดใช้พลังงานอย่างประหยัด วันที่ 13 มค 60

 • การถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 • International Symposium "Thailand-Japan Relations at the Local Level and Development Roles: Lessons Learned, Success and Guidelines for the Future"

 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day" ครั้งที่ ๒

 • โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล ระยะที่ ๒

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"