คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ศิวนนท์ นิลพาณิชย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต M.A. in English (อ.ม. ภาษาอังกฤษ )

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)
 • การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (ประกาศนียบัตร )

  Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต B.A. in English (First Class Hons.) (อ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1))

  มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  Critical Discourse Analysis of English News Headlines on Thai Transgender Individuals from Thai and International Websites

 • บทความ

  ข้อผิดพลาดการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำภาษาอังกฤษท้ายคำ: หลักฐานการถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร

 • บทความ

  ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์

 • บทความ

  กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 • เอกสารประกอบการสอน

  Current English Grammar 2

 • บทความ

  Language learning strategies of first-year undergraduate students

 • บทความ

  Translation of ladyboys’ dialogues from Thai into English: A case study of a movie, the Iron Ladies 1, and a True Love, Fake Romance short film, Change: Love...As Always

 • บทความ

  Less-successful university learners’ wants in English learningการพัฒนาตนเอง

 • การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (4 ธ.ค. 62)

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (8 พ.ย. 62)

 • 1st Annual English for International Communication Seminar 2019 (Jan.11, 2019)

 • Translating ELT Research into Classroom Teaching Practice (July 6, 2018)

 • หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายวิชาการ รุ่น 1) (30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61)

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น (15 ก.พ. 61)

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร (9-11 ก.พ. 61)

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 2) (10-12 ม.ค. 61)

 • การเขียนบทความวิชาการและการเขียนบทความวิจัย (8-9 พ.ย. 60)

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 2) (18-20 ต.ค. 60)

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป (26-27 ก.ค. 60)

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) (20-22 ก.ค. 60)

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ (7 ก.ค. 60)

 • การบูรณาการวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง (29-30 มิ.ย. 60)

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (15-16 มิ.ย. 60)

 • โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง: ปรัชญาสู่การปฎิบัติ (30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60)

 • STEAM in USA (9 พ.ค. 2560)

 • นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 (31 มี.ค. 60)

 • การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลครั้งที่ 2 (29 มี.ค. 60)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (24 มี.ค. 60)

 • อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (22 มี.ค. 60)

 • หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP (8-9 มี.ค. 60)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) (27-28 ก.พ. 60)

 • ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 2) (23 ก.พ. 60)

 • ประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 (21 ม.ค. 60)

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (18 ม.ค. 60)

 • สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รู้ใช้พลังงาน (13 ม.ค. 60)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนราชวิชาศึกษาทั่วไป (9-10 ม.ค. 60)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย (11 ม.ค. 60)

 • เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) ระดับนานาชาติ ณ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (8-9 ธ.ค. 59)

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ไปวัด (25-27 พ.ย. 59)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ (7 ต.ค. 59)

 • อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป (27, 29 ก.ค.59)

 • การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม (25-26 ก.ค. 59)

 • การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (14-15 ก.ค. 59)