huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

  ศิลปากรผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ภาวะผู้นำขององค์การไม่แสวงหากำไรด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

 • บทความ

  การลงทุนในหุ้นทางเลือกของคนสองอาชีพ

 • บทความ

  อีสปอร์ต เกมส์กีฬาหรือทำลายล้าง

 • บทความ

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษา ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทความ

  ภาวะผู้นำแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร กรณีศึกษา: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทความ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • บทความ

  การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตลาดพร้าว

 • บทความ

  ภาวะผู้นำเหนือผู้นำกับองค์การภาครัฐ

 • บทความ

  การนำนโยบายไปปฏิบัติต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตยางพาราในจังหวัดสงขลา โดยมีเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวแปรกลางการพัฒนาตนเอง

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ประชุมสัมมนาระดับชาติ นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในบุคดิจิทัล

 • The 1st Liberal Arts Conference on Wisdom, Innovation Social Sciences and Hospitality

 • โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่าย

 • สัมมนาวิชาการ 2 ทศวรรษกระจายอำนาจไทย: ทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อออกแบบการพัฒนาอนาคต

 • The 11th National Graduate Research Conference

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน

 • ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ื 3 การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบานสาธารณะ

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

 • ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

 • โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2562

 • โครงการวิจัยพการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

 • โครงการวิพากษ์โมเดลการทำงานตามเกรฑ์ExPEx

 • สัมมนาวิชาการเนื่องในอโอกาสครบรอบ 71 ปี การสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 • การพัฒนาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ MOOC

 • สัมมนาวิชาการเนื่องในวันครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • การปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย

 • โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2562

 • การประชุมวิชาการ SMART ครั้งที่ 9 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย

 • โครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • งานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

 • การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครอบรอบ53ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

 • โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9

 • โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่20 ประจำปี 2561

 • โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

 • โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำ2560

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย: สร้างคนเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร

 • การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณการศึกษาภายใน ระดีบอุดมศึกษา (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่

 • นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 4.0

 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ี 41 และนานาชาติครั้งที่ 5

 • การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร