คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


อ.สมหมาย งามคณะ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา