คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

อาจารย์อาวุโส


ผศ.วิมล อยู่ไว

สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ประจำสาขา

    การศึกษา